Thảo luận hoạ thơ tâm sự http://www.quantho.net Thảo luận hoạ thơ tâm sự Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4987 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=6122 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3065 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3045 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4158 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5952 TẦU NÔ MỘ KHÚC - tâm thanh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4160 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5988 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà - tâm thanh http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3725 Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5304