tác giả http://quantho.net/index.php?view=category&id=95 tác giả Đôi Dòng về Thanh Phong http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3575 Ðôi dòng giới thiệu nhà thơ Linh Quân http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3530 Tiểu Sử Thanh Tâm Thanh An http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3455 Ðôi Dòng Giới Thiệu tác giả DÒNG SÔNG NHỎ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2890 Luân Tâm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2447