thơ hai câu http://quantho.net/index.php?view=category&id=87 thơ hai câu thơ hai câu/thơ bốn câu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=770