chùm thơ xướng họa http://quantho.net/index.php?view=category&id=86 chùm thơ xướng họa trần thiên lang http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5795 Trần Nhất Lang http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5794 Xướng Họa Trà Sơn Đà Lạt ( I ) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4951 Thập Tam Liên Hoàn Gửi Chị Chiêu Quân và các bạn thơ Xướng Họa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4168 CHÙM THƠ HỌA http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=775 CHÙM THƠ HỌA http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=773 Nhóm trà sơn Ðàlạt xướng họa http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=731