hát nói http://quantho.net/index.php?view=category&id=85 hát nói Cháu Gái Đi Lấy Chồng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5975 Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5272 Ðàn Ông Mất Giá http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3013 Nạ Dòng Đú Đởn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2117 Dở khóc dở cười http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1572 Ðẹp thay là chữ chân thành http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=726