thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm http://quantho.net/index.php?view=category&id=78 thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm Nắng Quái http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5606 Vọng Thu (thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4202 Tình Biệt Đêm Trăng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2780 ÐỂ NGĂN LÃO HÓA http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1709