trường thiên thất ngôn http://quantho.net/index.php?view=category&id=69 trường thiên thất ngôn Tóc Hương Bồng 1 http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1196 HAI NGÀN NĂM NHÌN LẠI http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=650