trường thiên lục bát http://quantho.net/index.php?view=category&id=61 trường thiên lục bát Cuối Biển Mù Sương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5870 Cõi Thanh Bình http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4920 Khúc Ca Quy Ẩn - phần 1 - 5 http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2651 Ðầu Non Mây Trắng (400 câu lục bát) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=846 bài ca quy ẩn http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=724