thơ truyện http://quantho.net/index.php?view=category&id=60 thơ truyện Dòng Sông Quê Hương http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=2023 Đời Mai http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=614