bảy chữ liên hoàn http://quantho.net/index.php?view=category&id=59 bảy chữ liên hoàn Quê Hương Nỗi Nhớ - Xướng hoạ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1417 CHỢT TỈNH http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=607