viết về tác phẩm http://quantho.net/index.php?view=category&id=42 viết về tác phẩm Vết Khắc Hằn Sâu Trên Nửa Đời Thy Lan Thảo http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4347 Dưới trăng - thơ của nghị lực và niềm đam mê http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1908 Trần Anh Thái - KHÚC HUYỀN CA - Khắc khoải http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1352 sống mới khó làm sao http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1332 LỜI TÌNH BUỒN http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=206 LỜI TÌNH BUỒN, MỘT BẢN TÌNH CA http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=205 Lời Tình Buồn, lời của dòng sông http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=204 CHÚT CẢM NGHĨ VỀ “LỜI TÌNH BUỒN” http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=203