thơ hình http://quantho.net/index.php?view=category&id=36 thơ hình Vẫn Chờ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1900 Mần Chi? http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1899 Lời Gửi Mẹ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1898 Tấm lòng của Mẹ http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1852 Không biết yêu http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1851 Hãy đến bên nhau http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1850 Đi mãi... http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1849 Ôi Miền Đất Mẹ! http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=247 đêm nghiêng http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=162