kịch thơ http://quantho.net/index.php?view=category&id=108 kịch thơ LẠN TƯƠNG NHƯ – LIÊM PHA. http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=4095