trường thiên song thất lục bát http://quantho.net/index.php?view=category&id=104 trường thiên song thất lục bát Chinh Phụ Đoạn Trường Ngâm http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=5247 Lệ Chi Hận Sử http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=3243 Lửa Oan Cừu (Thơ Viết Trong Tù ) http://www.quantho.net/index.php?view=story&subjectid=1294